ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

Σύστημα κυρώσεων Κ.Ο.Κ.

Με το νέο Κ.Ο.Κ. έχουν θεσμοθετηθεί σημαντικές αλλαγές στο θέμα των κυρώσεων που επιβάλλονται στους οδηγούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που γίνονται υπαίτιοι προκλήσεως τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες (νεκρούς ή τραυματίες). Στην περίπτωση αυτή (άρθρο 98) ο Κ.Ο.Κ. προβλέπει, την, μετά από δικαστική απόφαση, αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για μεγάλο χρονικό διάστημα, που μπορεί να φθάσει μέχρι και ισόβια.

Ειδικότερα οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο αυτό για τους υπαίτιους των τροχαίων ατυχημάτων είναι:

– Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 έτη, αν από το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός.

– Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μέχρι 5 έτη, αν από το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε θάνατος επιβαινόντων στα οχήματα ή πεζών (ακόμα και εντός 30 ημερών από το ατύχημα).

– Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως για διπλάσιο χρονικό διάστημα, ενώ το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και την ποινή της οριστικής αφαιρέσεως της άδειας οδηγήσεως.

– Αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδηγήσεως, στερείται του δικαιώματος να την αποκτήσει για 3 έτη τουλάχιστον, που αυξάνονται σε 10 έτη, αν, χω-ρίς να έχει άδεια οδηγήσεως, οδηγεί όχημα και γίνετε υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

– Αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως, στερείται του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον, ενώ αν γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό ή θάνατο, το δικαστήριο δύναται να του επιβάλει και την ποινή της οριστικής στερήσεως του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.

Πέραν αυτών, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ως προς τη κατανάλωση του αλκοόλ, όταν πρόκειται να οδηγήσουν, αφού, με το άρθρο 42 του Κ.Ο.Κ., προβλέπονται αυστηρές ποινές.

Σημείωση: από το παραπάνω σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι σε όποιον προκαλεί (υπαίτιος λόγω παραβάσεως του Κ.Ο.Κ.) τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο ή κάνει χρήση αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, θα του αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και οριστικά, αν γίνει υπότροπος. Το γεγονός ότι, ειδικά οι υπαίτιοι τροχαίων ατυχημάτων με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, οδηγούνται υποχρεωτικά στα δικαστήρια, σημαίνει ότι κανείς δεν θα μπορεί να αποφύγει τις αυστηρές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ.

Γι' αυτό οι οδηγοί θα πρέπει:

– Πάντα να τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε αν εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα να μην τους καταλογισθεί, από το Δικα-στήριο, υπαιτιότητα και

– να μην καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά πριν οδηγήσουν.

Για την πλήρη ενημέρωση των οδηγών επί του συνόλου των κυρώσεων του Κ.Ο.Κ., ακολουθούν πίνακες παραβάσεων κατανεμημένες κατά κα-τηγορία προστίμου ή άλλων κυρώσεων:

1) Πρόστιμο 100.000 δρχ.

Στην πρώτη κατηγορία προστίμου των 100.000 δρχ. εντάσσονται παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που έχουν, συνήθως, ως συνέπεια σοβαρά τροχαία ατυχήματα (με σοβαρούς τραυματισμούς ή θανάτους) ή διατάξεων που αφορούν στην τεχνική κατάσταση κυκλοφορούντων οχημάτων ή διατάξεων που περιορίζουν την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων διατάξεων του Κ.Ο.Κ. που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι δεκαέξι:

Παραβάσεις Κ.O.K. που επισύρουν πρόστιμο 100.000 δρχ.

Αρθρο 4

Πινακίδα Ρ-1 / υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

Πινακίδα Ρ-2 / υποχρεωτική διακοπή πορείας.

Αρθρο 5

Παρ. 8 περ. α, β, γ, στ / κίνηση σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αρθρο 6

Παρ. 1 περ. β, ε, η, ι / παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Αρθρο 12

Παρ. 7 / αυτοσχέδιοι αγώνες - εντυπωσιασμού κλπ.

Αρθρο 17

Παρ. 3 περ. α, β, ε, στ, ζ και παρ. 4 / αντικανονικό προσπέρασμα.

Αρθρο 20

Παρ. 13 / έλλειψη συσκευών παρ. 10.

Αρθρο 21

Παρ. 5 / συνεχείς - επικίνδυνοι ελιγμοί.

Αρθρο 27

Παρ. 1 περ. γ, δ / παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή μπαρών ισόπεδης σιδηροδρομικής διαβάσεως.

Αρθρο 29

Παρ. 2 περ. α και παρ. 8 περ. β / αναστροφή σε αυτοκινητοδρόμους - οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες.

Αρθρο 32

Παρ. 8/ υπερφόρτωση άνω του 10% ή 20%.

Αρθρο 42

Παρ. 6 περ. 2η / οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Αρθρο 47

Παρ. 2 / απόρριψη χωμάτων, κλπ. στις οδούς.

Αρθρο 48

Παράνομη κατάληψη οδού ή πεζόδρομου.

Αρθρο 53

Παράβαση διατάξεων περί διαστάσεων και βαρών οχημάτων.

Αρθρο 86

Παρ. 4, 5 / τεχνικός έλεγχος οχημάτων.

Αρθρο 87

Παρ. 3 / κυκλοφορία οχήματος χωρίς να απογραφεί και ταξινομηθεί νόμιμα.

 

2) Πρόστιμο 50.000 δρχ.

Στη δεύτερη κατηγορία προστίμου των 50.000 δρχ., εντάσσονται παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που προκαλούν λιγότερα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, παραβάσεις δευτερεύουσας σημασίας όσον αφο-ρά στην αξιοπιστία των οχημάτων, καθώς και πα-ραβάσεις διατάξεων που έχουν μεν σχέση με την τεχνική κατάσταση του οχήματος, η πιστοποίηση όμως αυτών από τα ελεγκτικά όργανα δεν είναι ευχερής. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων διατάξεων του Κ.Ο.Κ. που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία είναι δεκαέξι:

Παραβάσεις Κ.O.K. που επισύρουν πρόστιμο 50.000 δρχ.

Αρθρο 4

Πινακίδες Ρ-7, Ρ-8, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64 / απαγορεύσεις εισόδου.

Αρθρο 5

Παρ. 9 / παραχώρηση προτεραιότητας σε πεζούς ή ποδηλατιστές, όταν κινούνται σε ειδικά διαγραμμισμένες οδούς.

Αρθρο 12

Όλες οι διατάξεις εκτός της παρ. 7 / γενικές διατάξεις οδικής συμπεριφοράς συμπεριλαμβανομένης και ζώνης - κράνους.

Αρθρο 13

Παρ. 5 / οδήγηση Λ.Δ.Χ., Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. πέραν των προβλεπομένων χρονικών ορίων.

Αρθρο 15

Παρ. 1 / βλαπτικές ουσίες - θόρυβος.

Αρθρο 16

Παρ. 4, 5, 6, 7 / αντικανονική θέση στην οδό.

Αρθρο 26

Παραχώρηση προτεραιότητας σε ισόπεδους οδικούς κόμβους.

Αρθρο 29

(Παραβάσεις των κανόνων κινήσεως οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες, πλην παρ. 2 περ. α και παρ. 8 περ. β).

Αρθρο 39

Αντικανονική συμπεριφορά οδηγών προς πεζούς.

Αρθρο 42

Παρ. 6 περίπτωση 1η / οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αρθρο 52

Παράβαση διατάξεων αποφάσεων λήψεως μέτρων ρυθμίσεως κυκλοφορίας.

Αρθρα 55, 56, 57, 58, 61, 62

Αντικανονικά συστήματα τροχοπεδήσεως μηχανοκινήτων οχημάτων.

Αρθρο 81

Παρ. 17 / έλλειψη προβλεπομένων ζωνών ασφαλείας.

Αρθρο 88

Παρ. 4, 5, 6 / θέση σε κυκλοφορία ή οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.

Αρθρο 95

Παρ. 6 / οδήγηση με άδεια που έχει λήξει.

Αρθρο 101

Οδήγηση χωρίς τα προβλεπόμενα γυαλιά.

 

3) Πρόστιμο 20.000 δρχ.

Στην τρίτη κατηγορία του προστίμου των 20.000 δρχ., εντάσσονται δευτερεύουσες κυρίως παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που συνήθως συμβάλλουν σε μικρής εκτάσεως τροχαία ατυχήματα με υλικές κυρίως ζημιές, ή έχουν σχέση με τεχνικά στοιχεία των αυτοκινήτων που ελέγχονται και βάσει άλλων διατάξεων και με άλλες διαδικασίες. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων αυτής της κατηγορίας είναι σαράντα τέσσερεις και ειδικότερα:

Παραβάσεις Κ.O.K. που επισύρουν πρόστιμο 20.000 δρχ.

Αρθρο 3

Μη συμμόρφωση σε σήματα και υποδείξεις τροχονόμων.

Αρθρο 4

Πινακίδα Ρ-40 / απαγόρευση στάσεως και σταθμεύσεως.

Αρθρο 5

Παραβάσεις οριζόντιας σημάνσεως οδών, εκτός αντικανονικού προσπεράσματος και παραχωρήσεως προτεραιότητας σε πεζούς.

Αρθρο 6

Παραβάσεις φωτεινής σηματοδοτήσεως εκτός ερυθρού σηματοδότη.

Αρθρο 13

Παρ. 1, 2, 3, 6 / παράβαση κανόνων συμπεριφοράς οδηγών.

Αρθρο 15

Παρ. 4 / αποφυγή παρενοχλήσεων με θόρυβο, σκόνη, καπνό κλπ.

Αρθρο 16

Παρ. 1, 2, 3 / αντικανονική θέση οχήματος επί της οδού.

Αρθρο 17

Αντικανονικό προσπέρασμα, εκτός των επικινδύνων περιπτώσεων που υπήχθησαν σε ανώτερη κατηγορία.

Αρθρο 18

Αντικανονική διέλευση αντίθετα διερχομένων οχημάτων.

Αρθρο 19

Αντικανονική συμπεριφορά όσον αφορά την ταχύτητα και απόσταση, ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.

Αρθρο 20

Παρ. 12 / υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 20 km/h. Παρ. 13 εδ. β / ελαττωματικός ταχογράφος ή μηχανισμός περιορισμού ταχύτητας.

Αρθρο 21

Παράβαση κανόνων ελιγμών οχημάτων.

Αρθρο 22

Αντικανονική κίνηση προς τα πίσω.

Αρθρο 23

Αντικανονική αλλαγή κατευθύνσεως.

Αρθρο 27

Παράβαση διατάξεων διελεύσεως σιδηροδρομικών διαβάσεων, εκτός ερυθρού και φράγματος.

Αρθρο 28

Παράβαση κανόνων παραχωρήσεως προτεραιότητας σε οχήματα κινούμενα επί σιδηροτροχιών.

Αρθρο 31

Αντικανονική διέλευση εμποδίου στο οδόστρωμα.

Αρθρο 32

Υπερφόρτωση μέχρι 10%. Λοιπές διατάξεις φορτώσεως.

Αρθρο 33

Αντικανονική μεταφορά επιβατών με οχήματα.

Αρθρο 35

Παράβαση κανόνων χρήσεως φώτων εντοπισμού θέσεως.

Αρθρο 36

Αντικανονική χρήση φώτων οχημάτων κατά την οδήγηση.

Αρθρο 40

Παράβαση κανόνων οδηγήσεως ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τριτρόχων οχημάτων.

Αρθρο 44

Παράβαση διατάξεων κυκλοφορίας οχημάτων άμεσης ανάγκης.

Αρθρο 47

Παράλειψη εργαζομένων στις οδούς να φέρουν ειδικούς επενδύτες.

Αρθρο 54

Αντικανονική έλξη οχημάτων.

Αρθρο 63

Αντικανονικά φώτα πορείας.

Αρθρο 64

Αντικανονικά φώτα διασταυρώσεως.

Αρθρο 65

Αντικανονικά φώτα θέσεως.

Αρθρο 66

Αντικανονικά φώτα όγκου και φώτα πλευρικά.

Αρθρο 68

Ελλειψη φώτων τροχοπεδήσεως.

Αρθρο 71

Ελλειψη προβλεπομένων φλας και φώτων έκτακτης ανάγκης.

Αρθρο 72

Ελλειψη αντανακλαστήρων.

Αρθρο 73

Αντικανονικό ηλεκτρικό σύστημα.

Αρθρο 74

Ελλειψη φώτων μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

Αρθρο 75

Ελλειψη φώτων τριτρόχων.

Αρθρο 78

Ελλείψεις φώτων αγροτικών μηχανημάτων.

Αρθρο 79

Ελλείψεις φώτων μηχανημάτων έργου.

Αρθρο 80

Παραβάσεις γενικών διατάξεων φωτισμού οχημάτων.

Αρθρο 81

Ελλείψεις σε μηχανισμούς, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων, εκτός ζωνών ασφαλείας.

Αρθρο 82

Κυκλοφορία ή οδήγηση οχημάτων με παράβαση ειδικών διατάξεων ασφαλούς κατασκευής και κυκλοφορίας.

Αρθρο 83

Παράβαση διατάξεων περί χρωματισμού και εξωτερικής εμφανίσεως Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Αρθρο 90

Κυκλοφορία αυτοκινήτου του οποίου οι πινακίδες δεν είναι ορατές. Κυκλοφορία αυτοκινήτου χωρίς να είναι τοποθετημένες οι νόμιμα χορηγηθείσες πινακίδες.

Αρθρο 91

Διακριτικό σήμα ξένου κράτους σε οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα.

Αρθρο 93

Παράβαση διατάξεων παύσεως κυκλοφορίας οχήματος.

 

4) Πρόστιμο 10.000 δρχ.

Στην τέταρτη κατηγορία του προστίμου των 10.000 δρχ., εντάσσονται παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που αναφέρονται σε θέματα αντικανονικής σταθμεύσεως, συμπεριφοράς πεζών κλπ. ή μικροπαραβάσεις διατάξεων που γίνονται καθημερινά και συνήθως δεν διαπιστώνονται ή δεν έχουν αρνητικές επιδράσεις στην οδική ασφάλεια. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων αυτής της κατηγορίας είναι δεκαεννέα και ειδικότερα:

Παραβάσεις Κ.O.K. που επισύρουν πρόστιμο 10.000 δρχ.

Αρθρο 4

Πινακίδες Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-43, Ρ-69, Ρ-70, Ρ-71, Ρ-72 / απαγορεύσεις σταθμεύσεως.

Αρθρο 7

Αντικανονική κυκλοφορία πεζών σε φωτεινή σηματοδότηση.

Αρθρο 14

Αντικανονική κυκλοφορία αναβατών αλόγων, συνοδών ζώων.

Αρθρο 20

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας μέχρι 20 km/h.

Αρθρο 24

Απότομη τροχοπέδηση χωρίς κίνδυνο.

Αρθρο 25

Αντικανονική συμπεριφορά προς Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αρθρο 30

Αντικανονικό άνοιγμα θυρών.

Αρθρο 34

Παράβαση διατάξεων στάσεως-στάθμεύσεως.

Αρθρο 37

Αντικανονική χρήση ηχητικών και φωτεινών προειδοποιήσεων.

Αρθρο 38

Αντικανονική κυκλοφορία πεζών.

Αρθρο 41

Απαγόρευση διακοπής φαλαγγών, στοίχων μαθητών, άλλων πομπών.

Αρθρα 59, 60

Αντικανονική τροχοπέδηση ποδηλάτων και ζωηλάτων οχημάτων.

Αρθρο 67

Ελλειψη φωτισμού πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας.

Αρθρο 69

Αντικανονικά φώτα ομίχλης.

Αρθρο 70

Αντικανονικά φώτα οπισθοπορείας.

Αρθρο 76

Ελλειψη φώτων ή αντανακλαστικών στοιχείων ποδηλάτων.

Αρθρο 77

Ελλειψη φώτων ζωηλάτων οχημάτων.

Αρθρο 100

Ελλειψη εγγράφων οδηγού όταν οδηγεί.

Αρθρο 102

Ειδικό σήμα αναγνωρίσεως νέων οδηγών.

 

5) Πρόστιμο 5.000 δρχ.

Η πέμπτη κατηγορία καταλαμβάνει μόνο μία περίπτωση αντικανονικής συμπεριφοράς οδηγών, αυτή της παραβάσεως των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. περί σταθμεύσεως σε «χώρους ελεγχόμενης σταθμεύσεως». Η νέα ρύθμιση θεσπίζει πρόστιμο 5.000 δρχ. που επιβάλλεται από τον οικείο φορέα (Δήμο ή Κοινότητα) σε αυτούς που σταθμεύουν σε χώρους ελεγχόμενης σταθμεύσεως χωρίς την κα-ταβολή του προβλεπόμενου τέλους σταθμεύσεως.

6) Πλημμεληματικές παραβάσεις.

Στις κυρώσεις για τις πλημμεληματικές παραβάσεις των άρθρων 9, 10, 20, 29, 32, 36, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 85, 88, 89, 90, 94, 96, 97, 99 και 103, εξισώνεται το ελάχιστο όριο χρηματικής ποινής προς το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 57 του Ποινικού Κώδικα (50.000 δρχ.).

Ο συνολικός αριθμός των Πλημμεληματικών παραβάσεων είναι εικοσιμία και ειδικότερα:

Πλημμεληματικές παραβάσεις.

Αρθρο 9 παρ. 5

Έλλειψη σημάνσεως εργασιών στις οδούς - τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δρχ.

Αρθρο 10 παρ. 10

Παράβαση διατάξεων παρ. 8, 9 του άρθρου αυτού - φυλάκιση μέχρις 1 έτους.

Αρθρο 20 παρ. 12

Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 40 χλμ./ώρα - χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δρχ.

Αρθρο 29 παρ. 9

Παράβαση διατάξεων παρ. 7 - φυλάκιση ενός μέχρι δώδεκα μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δρχ.

Αρθρο 32 παρ. 8 περ. γ

Παράβαση κάλυψης φορτίου λατομικών προϊόντων - ποινή φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο 500.000 μέχρι 2.000.000 δρχ.

Αρθρο 36 παρ. 5, (περ. Β άρθρου 1)

Παράβαση κανόνων χρήσεως φώτων πορείας - φυλακίσεως μέχρι 1 έτος και αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για ένα μήνα.

Αρθρο 42

Παρ. 6 (Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος άνω του 1,10 g/lt) - φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και παρ. 8 (κάθε παράβαση της απαγορεύσεως οδηγήσεως υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ή φαρμάκων) - φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δρχ.

Αρθρο 43

Παράβαση των διατάξεων για τη συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος - φυλάκιση τουλάχιστον ενός μηνός (παρ. 3), φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών (παρ. 4 εδάφιο 1), φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών (παρ. 4 εδάφιο 2).

Αρθρο 45

Παράβαση σημάτων αστυνομικών οργάνων και σχολικών τροχονόμων - φυλάκιση μέχρι 1 έτος και αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 1 μήνα.

Αρθρο 46

Μη συμμόρφωση σε υποδείξεις αστυνομικού για ακινητοποίηση οχήματος-φυλάκιση μέχρι 1 έτος, αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 1 - 3 μήνες και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δρχ.

Αρθρο 47

Παράβαση διατάξεων για εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς - φυλάκιση μέχρις ενός έτους.

Αρθρο 49

Παράβαση διατάξεων περί αγώνων σε πίστες και οδούς - φυλάκιση μέχρις 1 έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δρχ.

Αρθρο 85

Εξαφάνιση, παραποίηση ή αλλοίωση των στοιχείων αναγνωρίσεως πλαισίου και κινητήρα - φυλάκιση τουλάχιστον ενός μηνός / φυλάκιση μέχρις ενός έτους.

Αρθρο 88

Θέση σε κυκλοφορία ή οδήγηση οχήματος χωρίς άδεια κυκλοφορίας - φυλάκιση ενός (1) μέχρις έξι (6) μηνών και χρηματική πoινή τoυλάχιστoν 50.000 δραχμών.

Αρθρο 89

Μεταβολή κύριων χαρακτηριστικών οχημάτων χωρίς νέα άδεια - φυλάκιση 1 έως 3 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δρχ.

Αρθρο 90 παρ. 3

Παραποίηση πινακίδων, τοποθέτηση σε άλλο όχημα, πλαστές, κλπ. - φυλάκιση μέχρις 1 έτους.

Αρθρο 94 παρ. 5

Οδήγηση οχήματος χωρίς νόμιμη άδεια - ποινή φυλακίσεως 1 έως 12 μήνες και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δραχμών.

Αρθρο 96

Οδήγηση μοτοποδηλάτων χωρίς νόμιμη άδεια οδηγήσεως - φυλάκιση 3 μέχρι 6 μήνες.

Αρθρο 97

Οδήγηση αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων, χωρίς νόμιμη άδεια οδηγήσεως - φυλάκιση 1 έως 3 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δρχ.

Αρθρο 99

Απαγόρευση παραχωρήσεως οδηγήσεως οχήματος σε πρόσωπο που δεν έχει νόμιμη άδεια οδήγησης - ποινή φυλακίσεως 1 έως 6 μηνών.

Αρθρο 103

Μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση παραδόσεως των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και της άδειας ικανότητας οδηγού - φυλάκιση μέχρι 1 μήνα.

 

7) Διοικητικά μέτρα και πρόστιμα άρθρου 103.

Οι διοικητικές ποινές αφαιρέσεως της άδειας του άρθρου 103 του ΚΟΚ καθορίσθηκαν σε 20 και 40 ημέρες.