19.5 Κάρτα καυσαερίων.

Από την 23η Ιουνίου 1994, τα αυτοκίνητα οχήματα οφείλουν να υφίστανται τακτικούς ελέγχους όσον αφορά στις εκπομπές ρύπων, ώστε να διαπιστώνεται αν μολύνουν υπερβολικά το περιβάλλον.

Οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί και γί-νονται με την ευθύνη του ιδιοκτήτη του οχήματος, με την περιοδικότητα που προβλέπεται στον πίνακα 19.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.3
Η περιοδικότητα της κάρτας καυσαερίων.

1η επίσκεψη μετά την πρώτη κυκλοφορία ως καινούργια.

Επόμενοι τεχνικοί έλεγχοι.

Κανονική περιοδικότητα.

Επιβατηγά και φορτηγά με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg.

1 χρόνο

Κάθε 1 χρόνο.

Τα υπόλοιπα και τα Ε.Δ.Χ.

6 μήνες

Κάθε 6 μήνες.