19.4 Τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ).

Από την 1η Σεπτεμβρίου 1987, τα αυτοκίνητα οχήματα οφείλουν να υφίστανται τακτικούς τεχνικούς ελέγχους ώστε να διαπιστώνεται αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση για ασφαλή κυκλοφορία (σχ. 19.5).

Σχ. 19.5
Τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ.

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος γίνεται με την ευθύνη του ιδιοκτήτη του οχήματος σύμφωνα με πρόγραμμα που εκδίδουν οι Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ και επαναλαμβάνεται με την περιοδικότητα που αναφέρεται στον πίνακα 19.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.2
Η περιοδικότητα των τεχνικών ελέγχων.

1η επίσκεψη μετά την πρώτη κυκλοφορία ως καινούργια.

Σε περίπτωση ταξινομήσεως ως μεταχειρισμένα.

Επόμενοι τεχνικοί έλεγχοι.

Κανονική περιοδικότητα.

Επιβατηγά και φορτηγά με μέ-γιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg.

4 χρόνια

 

Πριν την ταξινόμηση

Κάθε 2 χρόνια

Κάθε 3 χρόνια για Αττική.

Τα υπόλοιπα.

2 χρόνια

Κάθε 1 χρόνο.