19.3 Παραβάσεις και κυρώσεις.

Ο μη σεβασμός στον Κ.Ο.Κ συνιστά ποικίλες παραβάσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν κυρώσεις ανάλογες με τη σοβαρότητά τους, όπως:

— Πρόστιμα.

— Αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως.

— Ποινές φυλακίσεως.

α) Οι κυριότερες περιπτώσεις αφαιρέσεως άδειας οδηγήσεως (προσωρινά ή μόνιμα).

— Οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητας και εντυπωσιασμό ή τέλεση αυτοσχεδίων αγώνων.

— Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ταχύτητας πάνω από 40 km/h.

— Κακή χρήση (θάμβωση) των φώτων πορείας.

— Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

— Εγκατάλειψη παθόντων, μη ενημέρωση Αστυνομικών Αρχών σε περίπτωση ατυχήματος.

— Μεταβολή του τόπου ατυχήματος ή άρνηση παροχής στοιχείων ταυτότητας σε περίπτωση ατυχήματος.

— Υπέρβαση των επιτρεπομένων ορίων στα βάρη και τις διαστάσεις του οχήματος.

— Παράβαση των πινακίδων Ρ-6, Ρ-8 έως Ρ-14, Ρ-18 έως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33.

β) Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς των Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.).

Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις του Κ.Ο.Κ., εφαρμόζεται ένα Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφο-ράς των Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) με βαθμούς, γνωστό και ως «πόιντ σύστεμ». Με το σύστημα αυτό η άδεια οδηγήσεως μπορεί να αφαιρεθεί αν ο κάτοχός της συγκεντρώσει έναν ορισμένο αριθμό βαθμών μέσα σε ένα χρονικό διάστημα.

Το σύστημα.

Κάθε οδηγός για κάθε παράβαση που κάνει και υπάγεται στο Σ.Ε.Σ.Ο., χρεώνεται με τους αντίστοιχους βαθμούς ποινής, επί πλέον του προστίμου ή άλλης ποινής που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

Όταν συγκεντρώσει τον ανώτατο βαθμό ποινής που προβλέπεται από το Σ.Ε.Σ.Ο του αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως και πρέπει να υποβληθεί σε γραπτή και πρακτική εξέταση για την επαναπόκτηση της άδειας οδηγήσεως. Στην περίπτωση που συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό βαθμών αφαιρέσεως της άδειας οδηγήσεως για δεύτερη φορά (υπότροπος), του αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως για διπλάσιο χρονικό διάστημα.

Οι ποινές παραγράφονται, δηλαδή μηδενίζονται οι βαθμοί, μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος παραγραφής ή μετά την αφαίρεση της άδειας κατ’ εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο.

Πριν ο οδηγός συγκεντρώσει τον αριθμό βαθμών για την αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως, ενημερώνεται από το Κ.Η.Υ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις συνέπειες που θα έχει όταν συμπληρώσει τον ανώτερο επιτρεπόμενο βαθμό ποινής (αφαίρεση άδειας οδηγήσεως, εξέταση επαναποκτήσεως αυτής).