ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

 

Οι διοικητικοί κανόνες

 

19.1 Τα έγγραφα του οχήματος και του οδηγού.

α) H άδεια κυκλοφορίας.

Σχ. 19.1
Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.

Η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπει να αναγνωριστούν το όχημα και ο ιδιοκτήτης του (σχ. 19.1). Πρέπει να είναι ενημερωμένη όσον αφορά στοιχεία που έχουν αλλάξει και αναφέρονται σε αυτή, για παράδειγμα τον κάτοχο, το χρώμα του οχήματος, τον τύπο του κινητήρα κλπ.

β) Το συμβόλαιο και η βεβαίωση ασφαλίσεως (σήμα).

Αυτά τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι το όχημα είναι νόμιμα ασφαλισμένο. Το συμβόλαιο κρατείται από τον οδηγό μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα.

Σχ. 19.2
Βεβαίωση ασφαλίσεως.

H βεβαίωση πρέπει να είναι κολλημένη σε επιφάνεια, που να είναι εύκολα αναγνώσιμη από έξω, για παράδειγμα στον ανεμοθώρακα (σχ. 19.2).

Αυτό το σύστημα επιτρέπει τον έλεγχο από την Αστυνομία ότι είναι ασφαλισμένο το όχημα που οδηγείτε.

γ) Η απόδειξη καταβολής των τελών κυκλοφορίας και το σήμα.

Σχ. 19.3
Σήμα τελών κυκλοφορίας.

Πρόκειται για δύο στοιχεία και συγκεκριμένα μία απόδειξη που την διατηρείτε μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα και ένα αυτοκόλλητο σήμα που πρέπει να τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του οχήματος (σχ. 19.3).

Ανανεώνεται ετησίως στο διάστημα από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου.

δ) Η άδεια οδηγήσεως.

Η άδεια οδηγήσεως καθορίζει την κατηγορία ή τις κατηγορίες άδειας που κατέχει ο οδηγός και ποιες κατηγορίες οχημάτων επιτρέπεται να οδηγεί.

Σχ. 19.4
Άδεια οδηγήσεως.

Η άδεια περιλαμβάνει επίσης τις προσωρινές περιοριστικές ενδείξεις· για παράδειγμα έναν κατάλογο με ειδικές διασκευές στο όχημα, όταν ο οδηγός είναι άτομο με κινητικά προβλήματα, την ένδειξη «διορθωτικοί φακοί» για ένα άτομο που πρέπει να φοράει γυαλιά όταν οδηγεί κλπ. (σχ. 19.4).

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, απαγορεύεται η οδήγηση χωρίς τους διορθωτικούς φακούς. Εάν φοράτε φακούς επαφής ή γυαλιά πρέπει να έχετε πάντα ένα εφεδρικό ζευγάρι γυαλιά μαζί σας.

Η όραση είναι βασική αίσθηση για την οδήγηση. Για το λόγο αυτόν οι κανονισμοί προβλέπουν κάποια ελάχιστη οπτική οξύτητα. Για την άδεια οδηγήσεως κατηγορίας Β, το ελάχιστα απαιτούμενο ποσοστό είναι 0,5 για το σύνολο των οφθαλμών ή 0,6 όταν χρησιμοποιείται το ένα μάτι. Αυτό το επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια των διορθωτικών γυαλιών.

Κάθε φορά που κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο, πρέπει να είσθε σε θέση να παρουσιάσετε το πρωτότυπο όλων αυτών των εγγράφων (άδεια οδηγήσεως, άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια, τέλη) κατά τη διάρκεια ενός προσωρινού ελέγχου.