18.4 Η ρυμούλκηση.

Σε περίπτωση βλάβης, κατά την οποία απαιτείται η ρυμούλκηση του οχήματος, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία, που κατέχει κατάλληλα διασκευασμένο και επίσημα ταξινομημένο όχημα για τέτοιου είδους επεμβάσεις (σχ. 18.5).

 

Σχ. 18.5
Οχήματα οδικής βοήθειας.

Παρ’ όλα αυτά, η περιστασιακή ρυμούλκηση από ένα μη ειδικό όχημα επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις από τον Κ.Ο.Κ. Συμβουλευθείτε τον.