16.2 Ο έλεγχος των υγρών.

Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με φωτεινούς δείκτες για να σας προειδοποιούν σε περιπτώσεις μηχανικών προβλημάτων.

Παρόλα αυτά, πρέπει να πραγματοποιείτε συχνά άμεσους οπτικούς ελέγχους της στάθμης των υγρών, επειδή κάποια λυχνία ενός φωτεινού δείκτη προειδοποιήσεως μπορεί να έχει χαλάσει και να μην έχετε πια πληροφορίες.

α) Η στάθμη του νερού.

  • Το κύκλωμα ψύξεως.

Αν παρατηρήσετε μια σημαντική και γρήγορη μείωση της στάθμης του υγρού, αυτό σημαίνει διαρροή ή σοβαρό πρόβλημα του κινητήρα (ρωγμές στους κυλίνδρους κλπ.).

Σχ. 16.3
Δοχείο διαστολής του κυκλώματος ψύξεως.

Μην οδηγείτε ποτέ χωρίς υγρό στο κύκλωμα ψύξεως. Θα προκαλέσετε υπερθέρμανση του κινητήρα που θα τον καταστρέψει (σχ. 16.3).

Σχ. 16.4
Πλήρωση δοχείου με ειδικό υγρό καθαρισμού παρ-μπριζ.

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο καθάρισμα του ανεμοθώρακα να χρησιμοποιείτε ειδικό υγρό μαζί με το νερό (σχ. 16.4). Με το υγρό αυτό ο κίνδυνος να παγώσει το νερό τον χειμώνα είναι εξαιρετικά μικρός. Το καλοκαίρι, λίγο διαλυτικό επιτρέπει να ξεκολλήσουν τα νεκρά έντομα από τον ανεμοθώρακα.

– Ο συσσωρευτής (μπαταρία).

Σχ. 16.5
Συσσωρευτής.

Οι τελευταίοι τύποι συσσωρευτών κλείνουν ερμητικά και δεν χρειάζονται συντήρηση (σχ. 16.5).

Για τους υπόλοιπους, πρέπει να ελέγχετε τη στάθμη κάθε στοιχείου. Εάν είναι απαραίτητο προσθέστε απεσταγμένο νερό (ώστε να καλύπτονται οι πλάκες της μπαταρίας). Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ξηραίνονται συχνά, αυτό σημαίνει ότι ο συσσωρευτής βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Εάν οι πόλοι του συσσωρευτή έχουν οξειδωθεί, τότε υπάρχει κακή επαφή. Γι’ αυτό αποσυνδέστε τα καλώδια από την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του βιβλίου κατασκευαστή, τρίψτε τους ακροδέκτες του συσσωρευτή και των καλωδίων, επαλείψτε τους με γράσο και στο τέλος συνδέσετε και πάλι τους πόλους.

 

β) Η στάθμη των υγρών των φρένων.

 

Το υγρό φρένων βρίσκεται σε κλειστό κύκλωμα και πρακτικά δεν μειώνεται ποτέ.

Σχ. 16.6
Δοχείο υγρών των φρένων.

Εάν παρατηρείτε μια αισθητή μείωση στη δεξαμενή, συμβουλευθείτε αμέσως κάποιον τεχνικό διότι η ασφάλειά σας εξαρτάται από αυτό (σχ. 16.6).

 

γ) Η στάθμη του λαδιού του κινητήρα.

Σχ. 16.7
Τακτικός έλεγχος στάθμης λαδιού με το δείκτη.

Μια ελάχιστη μείωση της στάθμης είναι φυσιολογική (όσο η ένδειξη στάθμης στο δείκτη λαδιού βρίσκεται στο σωστό ύψος δηλαδή ανάμεσα στο ανώτερο και το κατώτερο). Εάν διαπιστώσετε σημαντικότερη μείωση, συμπληρώστε με λάδι. Αν η πτώση της στάθμης παρατηρείται συχνά, απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό (σχ. 16.7).