15.3 Προαιρετική - πρόσθετη ασφάλιση.

Πέραν από την υποχρεωτική ασφάλιση, που αφορά τις ζημιές που προκαλούν σε τρίτους, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, μπορούν να ασφαλίσουν και άλλους κινδύνους, που αφορούν το ίδιο το αυτοκίνητο. Η περίπτωση αυτή λέγεται Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών ή όπως είναι περισσότερο γνωστή στους κατόχους αυτοκινήτων «μικτή». Οι κίνδυνοι αυτοί είναι:

– Η φωτιά (το ενδεχόμενο δηλαδή να υποστεί ζημιές το όχημα από ανάφλεξη, η οποία μπορεί να προέλθει από διάφορες αιτίες). Οι ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα ασφαλίζουν ακόμη και φωτιά, που μπορεί να προέλθει από τρομοκρατικές ενέργειες.

– Η ασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ενός οχήματος από κλοπή. Η κλοπή μπορεί να είναι ολική ή μερική. Στην περίπτωση αυτή αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης και για την αξία ολόκληρου του αυτοκινήτου, αλλά και για την αξία εξαρτημάτων του.

– Τέλος είναι δυνατόν να ασφαλισθεί ο κίνδυνος να υποσθεί το ίδιο το αυτοκίνητο υλικές ζημιές από διάφορες αιτίες (πρόσκρουση, σύγκρουση με δική του ευθύνη, πρόκληση ζημιών από άγνωστα αυτοκίνητα, όταν είναι σταθμευμένο, θραύση τζαμιών κλπ.).

Οι τρεις αυτές περιπτώσεις ασφαλίσεων αφορούν το ίδιο το αυτοκίνητο και δεν είναι υποχρεωτικές αλλά προαιρετικές· (τα ασφάλιστρα υπολογίζονται επί της πραγματικής αξίας των αυτοκινήτων και κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει δικά της τιμολόγια και όρους από τους οποίους διέπονται οι ασφαλίσεις αυτές).