ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

 

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου

 

15.1 Γενικά.

Η ασφάλιση της ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές ασφαλίσεως. Η πολύ μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία της ασφαλίσεως αυτής οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

– Η θέση σε λειτουργία του αυτοκινήτου δημιουργεί κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των μελών της κοινωνίας. Η λειτουργία του αυτοκινήτου προκαλεί ζημιές σε τρίτους, οι οποίες σχεδόν πάντοτε οφείλονται σε αμέλεια και γι' αυτό είναι πολύ συχνές. Όσο μάλιστα αυξάνεται ο αριθμός των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων τόσο συχνότερες γίνονται οι ζημιές αυτές.

– Σε πολλές περιπτώσεις, οι ζημιές που προκαλούνται ανέρχονται σε μεγάλο ύψος (π.χ. θεραπεία και μακρόχρονη νοσηλεία σε νο-σοκομείο, ο θανατωθείς σε ατύχημα συντηρούσε σύζυγο και ανήλικα τέκνα τα οποία εξαιτίας του ατυχήματος στερούνται την πηγή συντηρήσεώς τους κλπ.).

Ελάχιστοι από τους οδηγούς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τέτοια έξοδα και τα θύματα δεν θα αποζημιώνονταν ποτέ. Για το λόγο αυτό η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.

Πρόσφορο μέσο για το σκοπό αυτό αποτελεί η σύναψη συμβάσεως ασφαλίσεως. Δηλαδή μιας συμβάσεως μεταξύ του ασφαλιστή και του κυρίου ή κατόχου του αυτοκινήτου, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την, έναντι ασφαλίστρου, ανάληψη της υποχρεώσεως από τον ασφαλιστή να καλύψει τις, περιουσιακής φύσεως, δυσμενείς συνέπειες που θα έχει για τον κύριο ή κάτοχο του αυτοκινήτου η πρόκληση ατυχήματος σε τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το νόμο 489/76 που άρχισε να ισχύει από 1-1-1978 όποιος είναι κύριος ή κάτοχος αυτοκινούμενου οχήματος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει την αστική ευθύνη έναντι των τρίτων από τη χρήση του οχήματος, σε μια από τις νόμιμα λειτουργούσες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Ο κύριος και ο κάτοχος αυτοκινήτου εάν θέσουν ή ανεχθούν να τεθεί από άλλον σε κυκλοφορία αυτοκίνητο που δεν είναι ασφαλισμένο τιμωρούνται με αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, χρηματικό πρόστιμο αλλά και με ποινικές κυρώσεις.