14.2 Η εγκατάλειψη και η μη παροχή βοήθειας σε άτομα που κινδυνεύουν.

α) Το αδίκημα της εγκαταλείψεως.

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. εάν έχετε εμπλακεί σε κάποιο οδικό τροχαίο ατύχημα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή ακόμα και αν προκαλέσατε απλώς μια οποιαδήποτε φθορά σε κάποιο άλλο όχημα ή στο δικό σας, πρέπει:

— Να σταματήσετε για να διαπιστώσετε τις ζημιές, χωρίς να δημιουργήσετε πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.

— Να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας στον τόπο του ατυχήματος και, αν δεν μπορείτε, να ειδοποιήσετε για το ατύχημα την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

— Να δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας και κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με το όχημά σας στα εμπλεκόμενα άτομα.

— Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών (π.χ. σε σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο δεν βρίσκεται ο οδηγός του), πρέπει μέσα σε 24 ώρες να δώσετε στον ζημιωθέντα τις πιο πάνω πληροφορίες κατά τον καταλληλότερο τρόπο ή διά του πλησιέστερου Αστυνο-μικού Τμήματος, το οποίο φροντίζει για την ενημέρωση αυτού που ζημιώθηκε.

Εάν δεν ενεργήσετε αμέσως, διαπράττετε το αδίκημα της εγκαταλείψεως.

Αυτό το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) τουλάχιστον μήνα και με αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 1 έως 3 μήνες.

Σε περίπτωση που από το ατύχημα επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη κάθε οδηγός ή άλλος που ενεπλάκη με άλλο τρόπο στο ατύχημα οφείλει να αποτρέψει οποιαδήποτε μεταβολή στον τόπο του ατυχήματος, που θα μπορούσε να δυσκολέψει το έργο της Αστυνομίας, με εξαίρεση τις ενέργειες εκείνες που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας που τυχόν έχει διακοπεί. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές που προαναφέρθηκαν.

Σε περίπτωση που από το ατύχημα επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη, οφείλετε επί πλέον:

— Να προσφέρετε την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες.

— Να παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να αφιχθεί η Αστυνομία εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνσή σας από τον τόπο του ατυχήματος, για να ειδοποιηθεί η Αστυνομία ή για την περίθαλψη των τραυματιών, μεταξύ των οποίων μπορείτε να είσθε και εσείς.

Για τη μη τήρηση των παραπάνω δύο περιπτώσεων ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Σε περίπτωση θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή αν ο παθών περιήλθε σε κίνδυνο ζωής, που προκλήθηκε λόγω της συμπεριφοράς του παραβάτη, οι ποινές είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 3 έως 6 μήνες, εκτός εάν η τιμωρία είναι βαρύτερη με άλλη διάταξη νόμου.

Σε περιπτώσεις σωματικής βλάβης, η οποία προκλήθηκε από όχημα του οποίου ο οδηγός συμμορφώθηκε με τις προαναφερόμενες και προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. υποχρεώσεις, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις κρατήσεως του άρθρου 419 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι ίδιες υποχρεώσεις και ποινές ισχύουν, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., «για κάθε οδηγό ή άλλον που χρησιμοποιεί την οδό και ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα».

Σχ. 14.2
Έλεγχος οδηγού από αστυνομικό.

β) Η μαρτυρία.

Εάν είσθε παρόντες σε ένα τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες, οι Αστυνομικές Αρχές θα πάρουν τη μαρτυρία σας (σχ. 14.2).

Κατά τη μαρτυρία σας, οφείλετε να περιγράψετε τα γεγονότα όσο πιο αντικειμενικά και κοντά στην πραγματικότητα είναι δυνατόν.

γ) Η άρνηση παροχής βοήθειας σε άτομα που

κινδυνεύουν.

Αυτή τιμωρείται με τις ποινές φυλακίσεως που προαναφέρθηκαν ή και με βάση τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, που εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στα οδικά τροχαία ατυχήματα.