ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

 

Η συμπεριφορά σε ατύχημα

 

14.1 Γενικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σας ως οδηγός, υπάρχει ο κίνδυνος κάποια μέρα να έχετε άμεση εμπλοκή σε κάποιο ατύχημα ή να είσθε παρών σε αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις οφείλετε να συμπεριφερθείτε ανάλογα με τις περιστάσεις (σχ. 14.1).

Σχ. 14.1
Εμπλοκή σε ατύχημα.

Ορισμένοι, μεταξύ των οδηγών, έχουν την αίσθηση του καθήκοντος ενώ άλλοι, που δεν έχουν αυτήν την αίσθηση, ενδέχεται να υποσθούν σοβαρές κυρώσεις κυρίως εάν:

– Παρά την εμπλοκή τους εγκαταλείψουν το χώρο και τα θύματα του ατυχήματος.

– Δεν παράσχουν βοήθεια σε άτομα που κινδυνεύουν ή

– αρνηθούν τη μαρτυρία τους για το ατύχημα.

Ο Κ.Ο.Κ., στο άρθρο 43, αναφέρεται στην πρέπουσα συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και ειδικότερα στις υποχρεώσεις όσων εμπλέκονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε ένα ατύχημα ή είναι σε θέση να προσφέρουν βοήθεια με τη δραστηριοποίηση και τη μαρτυρία τους. Περιλαμβά-νει επίσης και τις ποινές για τις διάφορες περιπτώσεις παραβάσεως αυτών των υποχρεώσεων.