9.6 Οδοί ταχείας κυκλοφορίας.

Οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας είναι οδοί μιας βαθμίδας χαμηλοτέρων χαρακτηριστικών από τους αυτοκινητόδρομους. Η ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα σε αυτές είναι 110 km/h. Τα όρια ταχύτητας για τους διάφορους τύπους οχημάτων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 4 (βλ. πίνακα 4.1 σελ. 67). Η αρχή και το τέλος τους σημαίνεται με τις πινακίδες του σχήματος 9.40.

(α)

(β)

Σχ. 9.40

(α) Οδός ταχείας κυκλοφορίας, (β) τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Γενικά, είναι δρόμοι διπλής κατευθύνσεως σε ορισμένα τμήματα των οποίων οι κατευθύνσεις διαχωρίζονται με διάζωμα.

Σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας μπορεί να συναντήσετε και ισόπεδες διασταυρώσεις.