9.5 Η σήμανση στον αυτοκινητόδρομο.

Η σήμανση των αυτοκινητοδρόμων έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες για τη διευκόλυνση όσων κινούνται σε αυτούς ή προς αυτούς (σχ. 9.21). Οι πληροφοριακές πινακίδες αυτοκινητοδρόμων έχουν πράσινο υπόβαθρο.

Σχ. 9.21

Πρόσβαση σε αυτοκινητόδρομο.

Επίσης, λόγω των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται σε αυτούς, απαιτείται η σήμανση να είναι άμεσα κατανοητή ως προς τα μηνύματα που μεταφέρει στους οδηγούς [σχ. 9.22(α, β)].

(α) Σήμανση κατευθύνσεως προς αυτοκινητόδρομο.

(β) Προειδοποιητική κατευθύνσεως εισόδου

Σχ. 9.22

α) Κατευθυνόμενοι σε αυτοκινητόδρομο.

Όταν θέλετε να κατευθυνθείτε προς αυτοκινητόδρομο, ενώ ακόμη βρίσκεσθε εκτός αυτού, τότε η κατεύθυνση προς την οποία βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος σημαίνεται με την πινακίδα Π-88(σχ. 9.22).

β) Εισερχόμενοι στον αυτοκινητόδρομο.

Η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο σημαίνεται με την πινακίδα του σχήματος 9.23.

Αντίστοιχα, η έξοδος από αυτοκινητόδρομο ή το τέλος του αυτοκινητόδρομου σημαίνεται με την πινακίδα του σχήματος 9.24.

Σχ. 9.23

Αυτοκινητόδρομος.

Σχ. 9.24

Τέλος αυτοκινητόδρομου.

γ) Οι κόμβοι.

Αποκαλούνται κόμβοι:

Οι διακλαδώσεις σε αυτοκινητόδρομο. Πρόκειται για διαίρεση του αυτοκινητόδρομου σε δύο κλάδους, καθένας από τους οποίους αποτελεί έναν αυτοκινητόδρομο. Τοποθετείται ειδική σήμανση ώστε να σας επιτρέψει να επιλέξετε έγκαιρα τη λωρίδας σας.

Οι διασταυρώσεις και οι συμβολές αυτοκινητοδρόμων.

Σε μία διασταύρωση οι χρήστες κάθε αυτοκινητόδρομου μπορούν να ακολουθήσουν τον άλλο αυτοκινητόδρομο και προς τις δύο κατευθύνσεις του. Το πέρασμα από τον έναν αυτοκινητόδρομο στον άλλο, διασφαλίζεται χάρη σε συνδετήριους δρόμους που αποτελούν μέσο μεταβάσεως. Σε μια συμβολή, δύο αυτοκινητόδρομοι συνενώνονται για να σχηματίσουν έναν. Πρέπει λοιπόν να είστε πολύ προσεκτικοί, καθώς ένας μόνο αυτοκινητόδρομος δέχεται τώρα την κυκλοφορία και των δύο.

— Οι έξοδοι από αυτοκινητόδρομο (σχ. 9.25).

Χαράσσονται στη διαδρομή σας ανά τακτικά διαστήματα. Σας επιτρέπουν να επανασυνδεθείτε με το λοιπό οδικό δίκτυο.

Σχ. 9.25

Έξοδος από αυτοκινητόδρομο.

Σχ. 9.26

Αναγγελία προσεγγίσεως σε κόμβο.

Εάν οδηγείτε πίσω από κάποιο μεγάλο όχημα να διατηρείτε πάντα κάποια σημαντική απόσταση από αυτό (σχ. 9.13). Έτσι δεν θα αιφνιδιασθείτε βλέποντας τελευταία στιγμή κάποια πληροφοριακή πινακίδα.

Η σήμανση των κόμβων ενός αυτοκινητόδρομου περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., τις ακόλουθες πινακίδες:

Σχ. 9.27

Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο.

- Αναγγελία προσεγγίσεως σε κόμβο (σχ. 9.26 και 9.27).

Προειδοποιεί τους οδηγούς εγκαίρως (2 km πριν) για την ύπαρξη του κόμβου.

Σχ. 9.28

Προειδοποιητική κατευθύνσεως προς ανισόπεδο κόμβο τοποθετούμενη στα 1000 m προ του κόμβου.

Πριν από τον ανισόπεδο κόμβο υπάρχουν δύο προειδοποιήσεις των οδηγών για τις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να κινηθεί ο οδηγός μέσω του κόμβου αυτού.

Η πρώτη, με κοινού τύπου πινακίδες, τοποθετείται 1.000 m πριν από τον κόμβο στο δεξιό της οδού και προειδοποιεί τον οδηγό για τις κατευθύνσεις του κόμβου (σχ. 9.29). Σε περιπτώσεις αυτοκινητόδρομου με τρεις και άνω λωρίδες ανά κατεύθυνση και πολύ πυκνή κυκλοφορία μπορεί να τοποθετηθεί και μια ακόμη ίδιου τύπου πινακίδα στο αριστερό μέρος, επάνω στη διαχωριστική νησίδα).

Σχ. 9.29

Προειδοποιητική κατευθύνσεως προς κόμβο.

Σχ. 9.30

Σήμανση στα 500 m πριν από τον κόμβο.

Η δεύτερη σειρά πινακίδων, η οποία τοποθετείται 500 m πριν από τον κόμβο, στηρίζεται σε γέφυρα σημάνσεως επάνω από το δρόμο και προειδοποιεί ότι σύντομα ο οδηγός θα συναντήσει τον κόμβο και πρέπει να έχει αποφασίσει για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει (σχ. 9.30). Οι προειδοποιητικές πινακίδες, που τοποθετούνται 500 m πριν από τον κόμβο είναι δύο τύπων (σχ. 9.31 και 9.32). Ο ένας (πινακίδα Π-83 όπως στο σχ. 9.31) χρησιμοποιείται όταν ο αυτοκινητόδρομος συνεχίζει με την ίδια μορφή και μετά τον κόμβο, ενώ ο δεύτερος (πινακίδα Π-84 όπως στο σχ. 9.32) υποδηλώνει ότι αφαιρείται λωρίδα από τον αυτοκινητόδρομο μετά τον κόμβο.

Σχ. 9.31

Προειδοποιητική κατευθύνσεως προς κόμβο αυτοκινητόδρομου τοποθετούμενη στα 500 m προ του κόμβου. Μετά τον κόμβο ο αυτοκινητόδρομος συνεχίζεται με την ίδια μορφή (αριθμός λωρίδων).

Σχ. 9.32

Προειδοποιητική κατευθύνσεως προς κόμβο, στα 500 m πριν από τον κόμβο. Από τον αυτοκινητόδρομο θα αφαιρεθεί λωρίδα από τη θέση του κόμβου και μετά

- Προειδοποιητικές πινακίδες προσεγγίσεως στον κόμβο.

Για να είναι απόλυτα βέβαιος ο οδηγός για την ταχύτητα με την οποία πλησιάζει στον κόμβο και να προγραμματίσει κατάλληλα την πορεία του χωρίς να αιφνιδιάσει αυτούς που τον ακολουθούν, χρησιμοποιούνται οι πινακίδες Π-90γ, Π-90β και Π-90α που δείχνουν ότι η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο, διά μέσου του συγκεκριμένου κόμβου, γίνεται σε 300, 200 και 100 μέτρα, αντίστοιχα (σχ. 9.33, 9.34 και 9.35).

Σχ. 9.33

Προσέγγιση σε έξοδο αυτοκινητόδρομου σε 300 m.

Σχ. 9.34

Προσέγγιση σε έξοδο αυτοκινητόδρομου σε 200 m.

Σχ. 9.35

Προσέγγιση σε έξοδο αυτοκινητόδρομου σε 100 m.

- Σήμανση στο κύριο τμήμα του κόμβου.

Στην αρχή της λωρίδας επιβραδύνσεως του κόμβου τοποθετείται η πινακίδα Π-85 (σχ. 9.36) που αναγράφει, τις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να κινηθεί κάποιος από το συγκεκριμένο κόμβο είτε παραμένοντας στον αυτοκινητόδρομο στον οποίο εκινείτο είτε ακολουθώντας τη νέα κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τις πινακίδες.

Σχ. 9.36

Γέφυρα σημάνσεως κατευθύνσεων στην αρχή λωρίδας επιβραδύνσεως (έξοδος από κόμβο).

Σχ. 9.37

Σήμανση εξόδου στο τέλος λωρίδας επιβραδύνσεως.

Η ακριβής θέση εξόδου, στο τέλος της λωρίδας επιβραδύνσεως, επισημαίνεται από την πινακίδα Π-86 (σχ. 9.37).

- Λοιπές πινακίδες αυτοκινητόδρομου.

Μετά τη διέλευση από κάποιο κόμβο χρησιμοποιείται η πινακίδα Π-87 (σχ. 9.38) για την επιβεβαίωση του οδηγού προς ποιες κατευθύνσεις οδηγεί το τμήμα του αυτοκινητόδρομου στο οποίο κινείται.

Η κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο γίνεται με την πινακίδα Π-88 (σχ. 9.39).

 

 

Σχ. 9.38

Επιβεβαιωτική της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.

Σχ. 9.39

Προειδοποιητική κατευθύνσεως εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

Η παρακολούθηση των μηνυμάτων όλων αυτών των πινακίδων, που παρουσιάσθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους από εσάς κινείστε στον αυτοκινητόδρομο ή προς αυτόν. Οποιοδήποτε λάθος στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσετε, δεδομένου ότι απαγορεύεται στον αυτοκινητόδρομο η αναστροφή (στροφή 180ο) και η κίνηση με όπισθεν, θα σημαίνει μία επί πλέον πορεία (περιπορεία) πολλών δεκάδων χιλιομέτρων.

δ) Μετά την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο.

Βγαίνοντας από έναν αυτοκινητόδρομο μειώνετε την ταχύτητά σας για να εισέλθετε στο λοιπό οδικό δίκτυο.

Κατά τα πρώτα χιλιόμετρα στη νέα οδό, πρέπει να ελέγχετε συχνά την ταχύτητά σας στο χιλιομετρητή.

Η συνήθεια σε συνεχή και σταθερή υψηλή ταχύτητα λόγω του αυτοκινητόδρομου, σας κάνει να νομίζετε, πολλές φορές, ότι κινείσθε με χαμηλότερη ταχύτητα από αυτήν με την οποία πραγματικά κινείσθε.