7.3 Η σήμανση για τη στάση και τη στάθμευση.

α) Πινακίδες και σήματα.

Απαγορεύεται η στάθμευση (αλλά επιτρέπεται η στάση) στην πλευρά του δρόμου που έχει τοποθετηθεί η πινακίδα Ρ-39 (σχ. 7.19 και 7.20).

Σχ. 7.19

Απαγορεύεται η στάθμευση.

Σχ. 7.20

Απαγόρευση σταθμεύσεως.

 Η πινακίδα αυτή σας υποδεικνύει πως απαγορεύεται να σταθμεύετε:

– Στο οδόστρωμα και τo έρεισμα.

– Από τη θέση της πινακίδας και μετά.

– Μέχρι την επόμενη διασταύρωση ή μέχρι την αναίρεση της απαγορεύσεως με σχετική πινακίδα.

Η απαγόρευση της σταθμεύσεως μπορεί να καθορίζεται επίσης με μία διακεκομμένη κίτρινη γραμμή σχεδιασμένη στα όρια του πεζοδρομίου ή τεθλασμένη (ζιγκ-ζαγκ) στο άκρο του οδοστρώματος.

Η πινακίδα Ρ-40 σας υποδεικνύει πως απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην πλευρά του δρόμου όπου έχει τοποθετηθεί η πινακίδα (σχ. 7.21 και σχ. 7.22).

Σχ. 7.21

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Σχ. 7.22

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

H πινακίδα Ρ-40 σας υποδεικνύει πως απαγορεύεται να σταματάτε ή να σταθμεύετε το όχημά σας:

— Στο οδόστρωμα και το έρεισμα.

— Από τη θέση της πινακίδας και μετά.

— Μέχρι την επόμενη διασταύρωση, ή μέχρι την αναίρεση της απαγορεύσεως με σχετική πινακίδα.

Η απαγόρευση της στάσεως και της σταθμεύσεως μπορεί να καθορίζεται επίσης με μια συνεχόμενη κίτρινη γραμμή σχεδιασμένη στα όρια του πεζοδρομίου.

β) Οριοθέτηση απαγορεύσεων στάσεων και σταθμεύσεων.

Ο συνδυασμός των πινακίδων Ρ-39 ή Ρ-40 και της πρόσθετης πινακίδας Πρ-4α σημαίνει την έναρξη της απαγορεύσεως της κύριας πινακίδας (σχ. 7.23).

Σχ. 7.23

Αφετηρία απαγορεύσεως της σταθμεύσεως: απαγορεύεται

η στάθμευση από το σημείο όπου έχει τοποθετηθεί αυτή η πινακίδα.

Ο συνδυασμός πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 και της πρόσθετης Πρ-4γ σημαίνει τη λήξη της αντίστοιχης απαγορεύσεως (σχ. 7.24)

Σχ. 7.24

Λήξη απαγορεύσεως στάσεως και σταθμεύσεως, στη θέση που είναι τοποθετημένη η πινακίδα.

Ο συνδυασμός πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 και της Πρ-4β σημαίνει απαγόρευση σταθμεύσεως πριν και μετά την πινακίδα (σχ. 7.25) και είναι υπόμνηση προηγούμενης πινακίδας απαγορεύσεως (Ρ-39 ή Ρ-40) που ήδη έχετε συναντήσει.

Σχ. 7.25

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση πριν και μετά την πινακίδα:

αυτή η πινακίδα υπενθυμίζει την απαγόρευση της στάσεως και σταθμεύσεως.

Ο συνδυασμός Ρ-39 ή Ρ-40 και Πρ-3α ή Πρ-3γ ή Πρ-3β σημαίνει αντίστοιχα όρια ενάρξεως ή λήξεως ή τα εκατέρωθεν της πινακίδας όρια ισχύος της απαγορεύσεως που επιβάλλεται με την κύρια πινακίδα (Ρ-38 ή Ρ-40) (σχ. 7.26).

(α)

(β)

(γ)

Σχ. 7.26

Όρια: (α) ενάρξεως, (β) λήξεως, (γ) εκατέρωθεν μήκος ισχύος της απαγορεύσεως.

γ) Εναλλασσόμενη στάθμευση.

Είναι η επιλογή πλευράς σταθμεύσεως με βάση τους μήνες. Πρέπει να γνωρίζετε εάν ο μήνας που διανύετε είναι μονός ή ζυγός προκειμένου να επιλέξετε σε ποια πλευρά του δρόμου επιτρέπεται από τις πινακίδες Ρ-41 και Ρ-42 να σταθμεύσετε (σχ. 7.27, 7.28 και 7.29).

Σχ. 7.27

Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά του δρόμου όπου έχει τοποθετηθεί αυτή

η πινακίδα τους μονούς μήνες του έτους (π.χ. Ιανουάριο, Μάρτιο κοκ.).

Σχ. 7.28

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες (επιτρέπεται

Σχ. 7.29

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες (επιτρέπεται

δ) Ελεγχόμενη στάθμευση.

Περιοχές ελεγχόμενης σταθμεύσεως είναι εκείνες στις οποίες ισχύουν ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις ως προς τη στάθμευση (π.χ. αποκλειστική στάθμευση κατοίκων, στάθμευση περιορισμένης διάρκειας). Οι πιο συνηθισμένες από αυτές τις ρυθμίσεις είναι:

Σχ. 7.30

Χώρος ελεγχόμενης σταθμεύσεως.

– Στάθμευση σε παρκόμετρο. Εισάγετε στο μη-χάνημα που βρίσκεται μπροστά από τη θέση σταθμεύσεώς σας το ζητούμενο ποσό χρημάτων (κέρματα). Η μέγιστη επιτρεπόμενη διά-ρκεια σταθμεύσεως είναι συνήθως δύο ώρες.