7.2 Απαγορεύσεις στάσεως και σταθμεύσεως.

α) Απαγορεύσεις στάσεως και σταθμεύσεως.

Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:

α) Σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα από τις διαβάσεις πεζών ή πάνω σε αυτές ως και στις διαβάσεις ποδηλατιστών.

β) Σε απόσταση μικρότερη από 12 μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων.

γ) Σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος.

δ) Σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρεμποδίζεται η κίνηση των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων.

ε) Σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σ’ αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση.

στ) Πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένοι.

ζ) Πλησίον και πάνω σε κυρτές αλλαγές των κατά μήκος κλίσεων των οδών (ράχεων) και σε στροφές ανεπαρκούς ορατότητας για προσπέρασμα.

η) Σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της λωρίδας μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα.

θ) Σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και δώδεκα (12) μέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών.

ι) Σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.

ια) Πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες.

ιβ) Στους αυτοκινητόδρομους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης, που καθορίζονται με σήμανση.

ιγ) Σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.

ιδ) Σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό.

ιε) Επί σημασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται για οχήματα που μετακινούνται βραδέως.

ιστ) Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

ιζ) Σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

ιζ) Σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

β) Απαγορεύσεις σταθμεύσεως.

Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και:

α) Σε απόσταση μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέτρα προ και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις.

β) Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος - έξοδος οχημάτων εξ αυτής.

γ) Σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει σταθμεύσει.

δ) Εάν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων.

ε) Παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ’ εξαίρεση, τα δίκυκλα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες χωρίς κάνιστρο, μπορούν να σταθμεύσουν το ένα παράπλευρα με το άλλο σε διπλή σειρά.

στ) Σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα προ και μετά από πυροσβεστικά σημεία.

ζ) Προ της εισόδου και εξόδου της προοριζόμενης για τη διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομεία, κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά.

η) Εάν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνεται κατάλληλα.

θ) Σε ειδικούς χώρους στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ).

ι) Σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

ια) Στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ως και πάνω σ’ αυτούς.

ιβ) Επί του κεντρικού οδοστρώματος οδών τριών οδοστρωμάτων καθώς και εκτός κατοικημένων περιοχών, επί των οδοστρωμάτων οδών σημασμένων ως οδών προτεραιότητας με κατάλληλες πινακίδες.

γ) Ενοχλητική στάση και στάθμευση.

Οφείλετε να προσέχετε να μην δημιουργείτε ποτέ εμπόδιο ή κίνδυνο στους άλλους χρήστες της οδού σταματώντας ή σταθμεύοντας.

Δεν έχετε το δικαίωμα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει απαγορευτική πινακίδα, να ακινητοποιήσετε το όχημά σας στις παρακάτω θέσεις:

Σχ. 7.9

Αντικανονική στάθμευση σε διάβαση πεζών

Σχ. 7.10

Αντικανονική στάθμευση επί πεζοδρομίου σε στενό δρόμο.

Σχ. 7.11

Αντικανονική στάθμευση σε στάση λεωφορείου.

— Στα άκρα του οδοστρώματος, στην περίπτωση που οι λοιποί χρήστες του δρόμου θα ήταν αναγκασμένοι, για να αποφύγουν το όχημά σας, να αλληλεπικαλύψουν μια συνεχόμενη γραμμή ή περιοχές διαγραμμισμένες όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία.

Σχ. 7.12

Αντικανονική στάθμευση που δεν επιτρέπει την αποχώρηση ή την προσπέλαση άλλου οχήματος.

— Κοντά σε πινακίδες σημάνσεως ή φωτεινούς σηματοδότες, όταν το όχημά σας περιορίζει τη δυνατότητα να είναι αυτά ορατά (σχ. 7.2).

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αποδεκτή η στάση αλλά απαγορεύεται η στάθμευση, όπως μπροστά από εισόδους χώρων σταθμεύσεως (γκαράζ, πιλοτή) (σχ. 7.13).

Σχ. 7.13

Αντικανονική στάθμευση σε είσοδο ιδιωτικού χώρου σταθμεύσεως.

Σε κάθε περίπτωση η αυθαίρετη στάση ή στάθμευση σε μέρη απαγορευμένα από τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34), τιμωρείται με πρόστιμα και άλλες διοικητικές ποινές.

δ) Επικίνδυνη στάση και στάθμευση.

Η αντικανονική στάση και στάθμευση είναι επικίνδυνη σε:

— Γέφυρες, υπόγειες διαβάσεις, σήραγγες, (τούνελ) (σχ. 7.14).

— Διασταυρώσεις οδών (σχ. 7.15).

— Στροφές (σχ. 7.16).

— Κορυφές ανηφορικών οδών (σχ. 7.17).

— Ισόπεδες διαβάσεις (σχ. 7.18).

Για τις περιπτώσεις αυτές ο Κ.Ο.Κ. προβλέπει αυστηρά πρόστιμα και διοικητικές ποινές διότι οι παραβάτες αγνοούν την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ., η επικίνδυνη στάση και στάθμευση επισύρει χρηματικά πρόστιμα και μετακίνηση του οχήματός σας με γερανό.

Ως παραβάτης θεωρείται ο οδηγός που καταλαμβάνεται επ' αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας του οδηγού, ο κάτοχος του οχήματος.

Σχ. 7.14

Αντικανονική στάθμευση σε υπόγεια διάβαση.

Σχ. 7.15

Αντικανονική στάθμευση σε διασταύρωση οδών.

Σχ. 7.16

Αντικανονική στάθμευση σε στροφή.

Σχ. 7.17

Αντικανονική στάθμευση σε κορυφή ανηφορικής

Σχ. 7.18

Αντικανονική στάθμευση κοντά σε ισόπεδη