ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

 

Κυκλοφορία εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών

σε κανονικές κυκλοφοριακές συνθήκες

 

 

7.1 Στάση και στάθμευση. Γενικοί κανόνες.

α) Ορισμoί.

Στάση είναι η προσωρινή ακινητοποίηση ενός οχήματος στο δρόμο.

Όταν η στάση επιτρέπεται, τότε μπορείτε:

– Να επιβιβάσετε ή να αποβιβάσετε τους επιβάτες.

– Να φορτώσετε ή να ξεφορτώσετε το αυτοκίνητό σας.

Κατά τη διάρκεια της στάσεως ο οδηγός οφείλει να παραμείνει στο τιμόνι ή κοντά στο όχημα, ώστε να το μετακινήσει αμέσως αν εμποδίζει.

Στάθμευση είναι η ακινητοποίηση ενός οχήματος στο δρόμο ή εκατέρωθεν αυτού.

Ακόμη και αν η ακινητοποίηση του οχήματος διαρκεί κάποια λεπτά, θεωρείται ως στάθμευση από τη στιγμή που σταματάτε για λόγους διαφορετικούς από την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή τη φόρτωση ή εκφόρτωση του οχήματος.

β) Στάθμευση εκτός κατοικημένης περιοχής.

Ως γενικό κανόνα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οφείλετε να σταθμεύετε το όχημά σας στη δεξιά πλευρά κατά τη διεύθυνση της πορείας, χωρίς να καταλαμβάνετε το οδόστρωμα (σχ. 7.1). Πρέπει να προσέχετε, επίσης, να μην κρύβετε κάποια πινακίδα σημάνσεως και να μην εμποδίζετε την είσοδο σε κάποια ιδιοκτησία (σχ. 7.2).

Μπορείτε να σταθμεύσετε στο αριστερό μέρος μόνο εάν η δεξιά πλευρά είναι αδιάβατη ή πολύ απότομη.

Τον ελιγμό αυτό δεν πρέπει να τον επιχειρήσετε, αν πρέπει να υπερβείτε μια συνεχή μονή ή διπλή γραμμή οριζόντιας σημάνσεως.

Σχ. 7.1

Στάθμευση εκτός κατοικημένης περιοχής.

Σχ. 7.2

Αντικανονική στάθμευση κοντά σε πινακίδα

γ) Στάθμευση εκτός κατοικημένης περιοχής το βράδυ.

Εάν το όχημά σας είναι σταθμευμένο εντελώς εκτός ορίων οδοστρώματος, τότε δεν χρειάζεται να το επισημάνετε.

Αντίθετα, αν είναι σταματημένο ή σταθμευμένο στο οδόστρωμα – ή σε μέρος αυτού – πρέπει να το επισημάνετε ανάβοντας τα φώτα θέσεως (σχ. 7.3).

Σχ. 7.3

Στάθμευση εκτός κατοικημένης περιοχής το βράδυ

δ) Στάθμευση σε κατοικημένη περιοχή.

Ως γενικό κανόνα πρέπει να γνωρίζετε ότι σταθμεύετε το όχημά σας στα άκρα του οδοστρώματος κατά μήκος του πεζοδρομίου και αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι επαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Στους δρόμους διπλής κατευθύνσεως οφείλετε να σταθμεύετε και να σταματάτε στα δεξιά της κατευθύνσεως κυκλοφορίας σας (σχ. 7.4). Η στάθμευση στα αριστερά απαγορεύεται γιατί θα ήταν δύσκολο και επικίνδυνο να ξαναφύγετε.

Στους δρόμους μονής κατευθύνσεως έχετε το δικαίωμα να σταθμεύετε και στα αριστερά.

Σχ. 7.4

Στάθμευση σε κατοικημένη περιοχή.

ε) Στάθμευση σε κατοικημένη περιοχή το βράδυ.

Κάθε φορά που ο δημοτικός φωτισμός παραμένει αναμμένος κατά τη διάρκεια της νύκτας, δεν χρειάζεται να επισημάνετε τη στάθμευση του οχήματός σας στο οδόστρωμα (σχ. 7.5). Το ίδιο ισχύει αν σταθμεύσετε σε κάποιο ειδικό χώρο σταθμεύσεως.

Εάν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής, τότε πρέπει να αφήσετε αναμμένα τα φώτα σταθμεύσεως (που αντιστοιχούν με το άναμμα του δεξιού ή αριστερού φανού θέσεως), εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με αυτά. Διαφορετικά πρέπει να αφήσετε αναμμένα τα φώτα θέσεως (μικρά).

Σχ. 7.5

Στάθμευση σε φωτισμένη κατοικημένη περιοχή το βράδυ.

στ) Διάφοροι τύποι σταθμεύσεως.

— Σε στοίχους: το όχημά σας είναι σταθμευμένο παράλληλα με το πεζοδρόμιο [σχ. 7.6(α, β)].

— Σε παράταξη (παράπλευρη διάταξη): το όχημά σας είναι σταθμευμένο κάθετα σε σχέση με το πεζοδρόμιο. Στην περίπτωση αυτή καλόν είναι, όταν είναι δυνατόν, να σταθμεύσετε το όχημά σας με όπισθεν. Έτσι, όταν θα φύγετε η ορατότητά σας θα είναι καλύτερη [σχ. 7.7(α, β)].

— Υπό γωνία: το όχημά σας είναι σταθμευμένο λοξά και μόνο ένας τροχός ακουμπάει στο πεζοδρόμιο. Ανάλογα με τη θέση της γωνίας σταθμεύετε με πορεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω [σχ. 7.8(α, β)].

(α)

(β)

Σχ. 7.6

Στάθμευση σε στοίχους.

 

(α)

(β)

Σχ. 7.7

Στάθμευση σε παράταξη.

 

(α)

(β)

Σχ. 7.8

Στάθμευση υπό γωνία.