6.8 Η απόσταση στάσεως (ακινητοποιήσεως).

Είναι η συνολική απόσταση που διανύει το όχημά σας από την έναρξη του χρόνου αντιδράσεως μέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του (σχ. 6.4).

Σχ. 6.4

Απόσταση ακινητοποιήσεως=

= (απόσταση αντιδράσεως + απόσταση

Μπορείτε να υπολογίσετε κατά προσέγγιση την απόσταση ακινητοποιήσεως πολλαπλασιάζοντας το ψηφίο των δεκάδων της ταχύτητας με τον εαυτό του.

Παραδείγματα.

- Με 50 km/h, η απόσταση στάσεως είναι περίπου: 5 x 5 =25 m.

- Με 90 km/h, η απόσταση στάσεως είναι περίπου: 9 x 9 = 81 m.

- Με 120 km/h, η απόσταση στάσεως είναι περίπου: 12 x 12 = 144 m.

Οι αποστάσεις του πίνακα 6.1 είναι αποστάσεις αντιδράσεως και οι ελάχιστες συνολικές αποστάσεις ακινητοποιήσεως σε δρόμο με καλό οδόστρωμα και καλές καιρικές συνθήκες.

Αν το οδόστρωμα είναι υγρό ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να σταματήσετε διπλασιάζεται.

Αν το οδόστρωμα είναι παγωμένο μπορεί να χρειασθείτε μέχρι και 10 φορές περισσότερο χρόνο για να σταματήσετε.

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.:

- Ο οδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματός του κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την πορεία του μπροστά από οποιοδήποτε εμπόδιο που μπορεί να προβλεφθεί και το οποίο βρίσκεται στο ορατό εμπρός από αυτόν τμήμα της οδού.

- Ο οδηγός οχήματος, το οποίο κινείται πίσω από άλλο, υποχρεούται να τηρεί αρκετή απόσταση για την αποφυγή συγκρούσεως αν, το προ αυτού κινούμενο όχημα, μειώσει ξαφνικά την ταχύτητά του ή διακόψει την πορεία του.

Πίνακας 6.1

Υπολογισμός αποστάσεων αντιδράσεως και ακινητοποιήσεως ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου

 

Ταχύτητα

Απόσταση

αντιδράσεως

Συνολική

Απόσταση

ακινητοποιήσεως

40 Km/h

12 m

16 m

50 Km/h

15 m

25 m

60 Km/h

18 m

36 m

80 Km/h

24 m

64 m

100 Km/h

30 m

100 m

120 Km/h

36 m

144 m

Σημείωση: οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τους πρακτικούς κανόνες των παραγράφων 6.4 και 6.8.