ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

 

Η Θέση στο οδόστρωμα

 

5.1 Η θέση στο οδόστρωμα σε κανονική πορεία.

α) Το οδόστρωμα.

Είναι το τμήμα του δρόμου, που προορίζεται για την κυκλοφορία των οχημάτων (σχ. 5.1).

Τα όρια του οδοστρώματος καθορίζονται συνήθως από συνεχείς γραμμές λευκού χρώματος (οριογραμμές).

Σε κανονική πορεία θα πρέπει να οδηγείτε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δεξιό όριο του οδοστρώματος (σχ. 5.2). Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων λωρίδων ανά κατεύθυνση θα πρέπει να οδηγείτε στο μέσον της λωρίδας σας.

Σχ. 5.1

Οδόστρωμα και έρεισμα μιας κατευθύνσεως.

Σχ. 5.2

Κίνηση σε κανονική κυκλοφορία.

β) Τα ερείσματα.

Βρίσκονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος και συνορεύουν με αυτό (σχ. 5.1). Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. το έρεισμα είναι η πέραν του οδοστρώματος ακραία λωρίδα της οδού.

Δεν μπορείτε να οδηγείτε πάνω στα ερείσματα αλλά μπορείτε ενδεχομένως, να κινηθείτε σε αυτά (βλ. κεφ. 2 - Διαγραμμίσεις σελ. 43), να σταματήσετε ή να σταθμεύσετε σε αυτά εκτός αν πρόκειται για ειδικό δρόμο (π.χ. για ποδηλάτες, πεζοδρόμιο κλπ.).

γ) Το οδόστρωμα με περισσότερες από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Όταν το οδόστρωμα αποτελείται από δύο τουλάχιστον λωρίδες ανά κατεύθυνση εντός κατοικημένης περιοχής ή από τρεις τουλάχιστον λωρίδες ανά κατεύθυνση εκτός κατοικημένης περιοχής, τότε η κυκλοφορία μπορεί να διεξάγεται σε στοίχους (σχ. 5.3).

Σχ. 5.3

Κίνηση σε στοίχους.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε στοίχο παρά μόνο αν επιθυμείτε να αλλάξετε κατεύθυνση ή να προσπεράσετε. Πριν όμως πραγματοποιήσετε αυτόν τον ελιγμό βεβαιωθείτε ότι δεν θα διατρέξετε ή δεν θα προκαλέσετε κανέναν κίνδυνο στους άλλους χρήστες. Προειδοποιήστε τους για το σκοπό σας με τη χρήση των δεικτών αλλαγής κατευθύνσεως (φλας).

Όταν το οδόστρωμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση, οι οδηγοί φορτηγών, λεωφορείων και βραδυπορούντων γενικά οχημάτων υποχρεούνται να τα οδηγούν στη δεξιά λωρίδα. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μη μηχανοκινήτων οχημάτων πρέπει να κινούνται μέσα και κατά μήκος οιουδήποτε βατού ερείσματος της οδού προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας — εφόσον αυτό δεν προκαλεί δυσχέρεια στους χρήστες του — ή κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Σε αυτοκινητόδρομους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση τα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, τα λεωφορεία ή οι συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) μήκους άνω των 7 m (σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι συνδυασμοί αντίστοιχου μήκους με τροχόσπιτα) απαγορεύεται να καταλαμβάνουν άλλη λωρίδα εκτός των δύο πλησιεστέρων προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος. Αυτό σημαίνει ότι, τα οχήματα αυτά δεν επιτρέπεται ούτε για προσπέρασμα να καταλαμβάνουν την τρίτη λωρίδα της κατευθύνσεώς τους.

δ) Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας.

Αποσκοπούν στην αρμονική συμβίωση των χρηστών της οδού και προορίζονται για αποκλειστική χρήση ορισμένων τύπων οχημάτων (π.χ. λεωφορεία, βραδέα οχήματα, ποδήλατα) (σχ. 5.4).

Σχ. 5.4

Ειδικές λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων (λεωφορειολωρίδα).