3.2 Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις είναι οι διασταυρώσεις μιας οδού και μιας ή περισσοτέρων σιδηροδρομικών γραμμών στο ίδιο επίπεδο.

Στις διασταυρώσεις αυτές τα τρένα έχουν πάντοτε προτεραιότητα σε σχέση με τα οδικά οχήματα.

Οι διασταυρώσεις αυτές μπορεί να είναι φυλασσόμενες ή αφύλακτες.

Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, όταν πλησιάζουν ή διασχίζουν σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Προσεγγίζοντας τη διάβαση πρέπει να σταματάτε για έλεγχο.

Πριν ξεκινήσετε για να διασχίσετε τη διασταύρωση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται κανένα τρένο και ότι δεν θα υποχρεωθείτε να ακινητοποιηθείτε πάνω σε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο.

α) Ισόπεδες διαβάσεις χωρίς κινητά φράγματα (αφύλακτες).

Επισημαίνονται από πινακίδα αναγγελίας κινδύνου (Κ-32), που τοποθετείται αρκετά πριν από την προσέγγιση στην ισόπεδη διάβαση. Η πινακίδα αυτή συνοδεύεται συνήθως από τις πινακίδες Κ-33, Κ-34 και Κ-35. Αυτές αποτελούν σειρά προσθέτων επαναληπτικών πινακίδων που τοποθετούνται στις προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων και κινητών γεφυρών.

Η πρώτη από αυτές (Κ-33) είναι κίτρινη με χαραγμένες στην επιφάνειά της τρεις κόκκινες πλάγιες γραμμές και τοποθετείται 300 m πριν από την ισόπεδη διάβαση.

Μετά την Κ-33 ακολουθούν οι υπόλοιπες δύο (Κ-34 και Κ-35), από τις οποίες:

– Η πρώτη τοποθετείται στα 200 m από την σιδηροδρομική γραμμή, είναι κίτρινη και στην επιφάνειά της έχουν σχεδιασθεί δύο κόκκινες πλάγιες γραμμές.

– Η δεύτερη τοποθετείται στα 100 m από την σιδηροδρομική γραμμή, είναι κίτρινη και στην επιφάνειά της έχει σχεδιασθεί μια κόκκινη πλάγια γραμμή (σχ. 3.36).

Σχ. 3.36

Αναγγελία ισόπεδης σιδηροδρομικής διαβάσεως χωρίς κινητά φράγματα σε απόσταση 300 m.

Προσοχή: στην Ελλάδα οι ισόπεδες διαβάσεις χωρίς κινητά φράγματα είναι η συνηθέστερη μορφή σιδηροδρομικών διαβάσεων και με υψηλούς δείκτες ατυχημάτων.

β) Ισόπεδες διαβάσεις με χειροκίνητα φράγματα (φυλασσόμενες).

Επισημαίνονται όπως και οι αφύλακτες διαβάσεις από μια πινακίδα κινδύνου (Κ-31) τοποθετημένη αρκετά πριν από την ισόπεδη διάβαση και τις πινακίδες Κ-33, Κ-34 και Κ-35 (σχ. 3.37).

Οφείλετε να επιβραδύνετε, ώστε να καταφέρετε να σταματήσετε εάν οι δοκοί (μπάρες) έχουν χαμηλώσει.

Σχ. 3.37

Αναγγελία ισόπεδης σιδηροδρομικής διαβάσεως με κινητά φράγματα σε απόσταση 300 m.

γ) Ισόπεδες διαβάσεις με ημιαυτόματα φράγματα (φυλασσόμενες).

Οι διαβάσεις αυτές επισημαίνονται από την πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-31 σε αρκετή απόσταση πριν από την ισόπεδη διάβαση.

Οφείλετε να μειώσετε την ταχύτητά σας και να εντείνετε την προσοχή σας.

Περίπου 20 δευτερόλεπτα πριν τη διέλευση του τρένου:

— Αρχίζει να αναβοσβήνει το κόκκινο φανάρι.

— Ακούγεται ένα κουδούνισμα.

— Οι δοκοί αρχίζουν να χαμηλώνουν.

Για να ξεκινήσετε πρέπει να περιμένετε μέχρι να σβήσει το κόκκινο φανάρι, που αναβοσβήνει, και να έχουν υψωθεί εντελώς οι δοκοί. Δεν επιτρέπεται να διαβείτε κάποια ισόπεδη διάβαση αν δεν είσθε βέβαιοι ότι θα μπορείτε να την ελευθερώσετε γρήγορα (κατάσταση του οχήματός σας, καύσιμα, κυκλοφοριακή συμφόρηση μετά τον κόμβο κλπ.).

Εάν τα φράγματα της ισόπεδης διαβάσεως δεν λειτουργούν καθόλου (ή δεν λειτουργούν καλά), οφείλετε να ειδοποιήσετε αμέσως τις πλησιέστερες υπεύθυνες σιδηροδρομικές αρχές.

δ) Η σήμανση στο σημείο της ισόπεδης διαβάσεως.

Οι δύο πινακίδες Κ-36 και Κ-37 είναι τοποθετημένες κοντά και πριν από τη θέση των αφυλάκτων ισοπέδων διαβάσεων χωρίς κινητά ή χωρίς ημιαυτόματα φράγματα μαζί με την πινακίδα Ρ-2 (STOP) (σχ. 3.38). Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται το προσπέρασμα εκτός αν η κυκλοφορία ρυθμίζεται από φωτεινούς σηματοδότες.

Σχ. 3.38

Πινακίδες στις προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.