2.4 Λοιπές οριζόντιες σημάνσεις – Αναγραφές επάνω στο οδόστρωμα.

Σχ. 2.14
Διαγράμμιση βελών κυκλοφορίας.

Σχ. 2.16
Πινακίδα κυκλοφορίας επαναλαμβανόμενη στο οδόστρωμα.

Σχ. 2.15
Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP).

Σχ. 2.17
Συνεχής γραμμή προσδιορισμού λωρίδας κυκλοφορίας λεωφορείων.

α) Τα βέλη κυκλοφορίας.

Είναι η μορφή που χρησιμοποιείται περισσότερο στην Ελλάδα. Χρησιμοποιούνται σε οδούς με περισσότερες από μια λωρίδες ανά κατεύθυνση και καθορίζουν σε ποια ή ποιες λωρίδες πρέπει υποχρεωτικά να κινείται ο οδηγός, για να ακολουθήσει την κατεύθυνση που επιθυμεί στην επόμενη διασταύρωση (σχ. 2.14).

β) Η αναγραφή STOP.

Ορισμένες φορές η πινακίδα STOP συνοδεύεται από αντίστοιχη αναγραφή του STOP με λευκά γράμματα και στο οδόστρωμα (σχ. 2.15).

γ) Πινακίδες κυκλοφορίας επαναλαμβανόμενες στο οδόστρωμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κυρίως σε διαβάσεις μαθητών μπροστά σε σχολεία) οι πινακίδες, που προειδοποιούν τους οδηγούς, επαναλαμβάνονται, με σκοπό τον τονισμό του μηνύματος, και επάνω στο οδόστρωμα (σχ. 2.16).

Σχ. 2.18
Διαγράμμιση με εγκάρσιο σταυρωτό δίκτυο κίτρινου χρώματος.

δ) Λοιπές μορφές σημάνσεως.

– Διαγραμμίσεις, οι οποίες αποτελούνται από μία διακεκομμένη γραμμή επάνω στο οδόστρωμα με μήκη τμημάτων και τα μεταξύ τους διαστήματα πολύ μικρότερα από τις κοινές διακεκομμένες διαγραμμίσεις, σημαίνουν προειδοποίηση ότι προσεγγίζετε σε διπλή ή συνεχή γραμμή ή σε άλλο τμήμα οδού, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο. Η γραμμή αυτή μπορεί να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί με βέλη εκτροπής.

– Διαγράμμιση αποτελούμενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα σχήματα καθορίζει τις διαβάσεις των ποδηλατιστών.

– Διακεκομμένη κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή στο άκρο του οδοστρώματος σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής αυτής και στην πλευρά αυτή του οδοστρώματος απαγορεύεται η στάθμευση ή υπόκειται σε περιορισμούς, όπως υποδεικνύεται με άλλα μέσα (βλ. για παράδειγμα τις σχετικές πινακίδες σημάνσεως).

– Συνεχής ή διακεκομμένη γραμμή προσδιορίζει λωρίδα κυκλοφορίας ειδικής χρήσεως. Συνοδεύεται από πινακίδες σημάνσεως ή αναγραφή λέξεων στο οδόστρωμα, που καθορίζουν τις κατηγορίες των οχημάτων στις οποίες επιτρέπεται η χρήση της λωρίδας αυτής (π.χ. λεωφορεία, ταξί) (σχ. 2.17).

– Πλέγμα κιτρίνων γραμμών, οι οποίες σχηματίζουν παραλληλόγραμμα, σε ισόπεδους οδικούς κόμβους. Σημαίνουν περιοχή μέσα στην οποία δεν επιτρέπεται να εισέλθει όχημα, ακόμη και αν ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πράσινο φως, όταν υπάρχει μεγάλη πυκνότητα κυκλοφορίας, λόγω της οποίας μπορεί να αναγκασθεί το όχημα να παραμείνει μέσα στη διασταύρωση αποκλείοντας έτσι την κίνηση των οχημάτων που κινούνται στις άλλες κατευθύνσεις του κόμβου (σχ. 2.18).

– Περιγράμματα ρόμβων κατά διαστήματα στο μέσον λωρίδας κυκλοφορίας σημαίνουν ότι η λωρίδα αυτή έχει καθορισθεί ως «αμέσου ανάγκης» (δηλ. για την, κατά προτεραιότητα, κίνηση σε αυτήν οχημάτων αμέσου ανάγκης, όπως, π.χ. νοσοκομειακά, πυροσβεστικά, αστυνομικά).

– Διακεκομμένη γραμμή επί του πλάτους μιας ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας, καθορίζει τη θέση πριν από την οποία οι οδηγοί οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα, όπως σε πινακίδα υποχρεωτικής παραχωρήσεως προτεραιότητας (Ρ-1).

Σχ. 2.19
Κίτρινες προσωρινές διαγραμμίσεις.

 

ε) Προσωρινή σήμανση.

Σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα, η κυκλοφορία καθοδηγείται με προσωρινές διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν τέτοιες προσωρινές διαγραμμίσεις, αυτές υπερισχύουν των μονίμων διαγραμμίσεων.

Με εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων του αυτοκινητόδρoμου Πάτρας -Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΕΥΔΕ - ΠΑΘΕ), οι προσωρινές διαγραμμίσεις, τουλάχιστον στον άξονα αυτόν, έχουν κίτρινο χρώμα και, βεβαίως, υπερισχύουν, όπου υπάρχουν, των λευκών διαγραμμίσεων της μόνιμης σημάνσεως (σχ. 2.19).

Στην Ευρώπη η κίτρινη διαγράμμιση υπερισχύει, κατά κανόνα, των λοιπών διαγραμμίσεων.