1.5 Φωτισμός.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., τα αυτοκίνητα οχήματα πρέπει να φέρουν στο εμπρός και πίσω μέρος σειρά φώτων, που είναι αναγκαία για την ασφαλή κυκλοφορία τους (άρθρα 63 έως 80 του Κ.Ο.Κ.). Έλλειψη αυτών ή ελαττωματική λειτουργία, προκαλούν σοβαρούς κινδύνους στην κυκλοφορία και επισύρουν για τον οδηγό και κάτοχο του οχήματος σημαντικά ποσά προστίμων και άλλων διοικητικών κυρώσεων.

α) Μπροστινά φώτα (ελάχιστες απαιτήσεις) (σχ. 1.16).

Σχ. 1.16

Μπροστινά φώτα οχήματος.

Ζυγός αριθμός φώτων πορείας (μεγάλα – προβολείς): είναι λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, με ένταση φωτός ικανή να φωτίζει την οδό κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, σε απόσταση 100 m τουλάχιστον μπροστά από το όχημα.

Δύο φώτα διασταυρώσεως (μεσαία): είναι λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, με ένταση φωτός ικανή να φωτίζει την οδό κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, σε απόσταση 40 m τουλάχιστον μπροστά από το όχημα, χωρίς να θαμπώνουν τους κινούμενους στο αντίθετο ρεύμα οδηγούς οχημάτων.

Δύο φώτα θέσεως (μικρά φώτα): είναι λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, με ένταση φωτός ικανή ώστε κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, να είναι ορατά από απόσταση 300 m τουλάχιστον.

Ζυγός αριθμός δεικτών αλλαγής κατευθύνσεως (φλας): είναι κίτρινου χρώματος, που αναβοσβήνουν με συχνότητα 60 έως 120 παλμών ανά λεπτό. Όταν αναβοσβήνουν πρέπει να είναι ορατά ημέρα και νύκτα από τους χρήστες της οδού.

Δύο φώτα ομίχλης (προαιρετικά φώτα): είναι αντιθαμβωτικά λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος πολύ διαπεραστικού, ρυθμισμένα να φωτίζουν το πολύ μέχρι το ύψος της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταυρώσεως. Τα φώτα ομίχλης πρέπει να είναι αναμμένα ταυτόχρονα με τα φώτα θέσεως.

β) Πίσω φώτα (ελάχιστες απαιτήσεις) (σχ. 1.17).

Σχ. 1.17

Πίσω φώτα οχήματος.

Ζυγός αριθμός φώτων θέσεως (μικρά φώτα): είναι κόκκινου χρώματος, που δεν προκαλούν θάμπωμα και σε αίθριο καιρό είναι ορατά τη νύκτα από απόσταση 300 m τουλάχιστον.

Δύο τουλάχιστον φώτα τροχοπεδήσεως (φρένων-σταματήματος): είναι κόκκινου χρώματος και ανάβουν όταν πιέζεται ο ποδομοχλός πεδήσεως (φρένο), με φωτιστική ένταση σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης των πίσω φώτων θέσεως.

Ζυγός αριθμός δεικτών κατευθύνσεως (φλας): έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα των μπροστινών.

Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας: είναι λευκού χρώματος, με ένταση ικανή για τον επαρκή φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας, ώστε τα στοιχεία της πινακίδας να είναι ευδιάκριτα κατά τη νύκτα από απόσταση 20 m τουλάχιστον (το όχημα σε στάση). Το φως αυτό δεν πρέπει να είναι απ’ ευθείας ορατό από τους οδηγούς άλλων οχημάτων που ακολουθούν.

Ένα ή δύο φώτα οπισθοπορείας (προαιρετικά): είναι αντιθαμβωτικά, λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, τα οποία ανάβουν αυτόματα με τη χρησιμοποίηση της ταχύτητας οπισθοπορείας του οχήματος (όπισθεν).

Δύο τουλάχιστον αντανακλαστήρες: είναι ερυθρού (κόκκινου) χρώματος οποιουδήποτε σχήματος εκτός του τριγωνικού, ορατοί κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, από απόσταση 150 m, όταν το όχημα φωτίζεται από τα φώτα πορείας αυτοκινήτου που ακολουθεί.

Φώτα ομίχλης (προαιρετικά): ένα ή δύο φώτα ερυθρού διαπεραστικού χρώματος.

Προσοχή.

Λευκά ή κίτρινα φώτα τη νύκτα προσδιορίζουν οχήματα κινούμενα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ κόκκινα φώτα προσδιορίζουν οχήματα κινούμενα στην ίδια με σας κατεύθυνση.