ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

 

Γνωριμία με το αυτοκίνητο

 Το κεφάλαιο αυτό δεν αποσκοπεί στο να σας καταστήσει μηχανικούς και επισκευαστές αυτοκινήτων, αλλά να σας ενημερώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορείτε να χειρίζεσθε το αυτοκίνητο κατάλληλα όταν οδηγείτε, να μπορείτε να επικοινωνείτε σωστά με το συνεργείο σας και να μπορείτε να προβαίνετε στις αναγκαίες ενέργειες ελέγχου των βασικών οργάνων του αυτοκινήτου σας, κατά το διάστημα που το κυκλοφορείτε.

 

    1. Ποδομοχλοί (πεντάλ) επιταχύνσεως (γκάζι), πεδήσεως (φρένο), συμπλέξεως (ντεμπραγιάζ).

Είναι οι τρεις ποδομοχλοί που βρίσκονται κάτω από το τιμόνι και μπροστά από το κάθισμα του οδηγού, σε θέση ώστε ο χειρισμός τους να γίνεται με τα πόδια (σχ. 1.1).

Σχ. 1.1

Ποδομοχλοί.

Η θέση που βρίσκονται οι τρεις αυτοί βασικοί ποδομοχλοί, είναι:

– Ο ποδομοχλός επιταχύνσεως (γκάζι) στα δεξιά.

– Ο ποδομοχλός πεδήσεως (ποδόφρενο) στη μέση.

– Ο ποδομοχλός συμπλέξεως (ντεμπραγιάζ) στα αριστερά.

Στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και στα αυτοκίνητα με αυτόματο συμπλέκτη οι ποδομοχλοί είναι μόνο δύο (λείπει ο συμπλέκτης).

 α) Ο ποδομοχλός επιταχύνσεως (γκάζι).

Με την ονομασία “γκάζι” θα ονομάζεται στο βιβλίο αυτό ο ποδομοχλός επιταχύνσεως, αφού αυτή είναι και η συνηθισμένη ονομασία του.

Τον ποδομοχλό αυτόν τον χειρίζεσθε με το δεξί σας πόδι και ρυθμίζετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Όσο πιο πολύ πιέζετε το γκάζι, τόσο πιο γρήγορα λειτουργεί ο κινητήρας και – σε θέση συμπλέξεως – τόσο πιο γρήγορα τρέχει το αυτοκίνητο.

Όταν αφήνετε το γκάζι, ο κινητήρας λειτουργεί πιο αργά και – σε θέση συμπλέξεως – το αυτοκίνητο μειώνει την ταχύτητά του. Ο ποδομοχλός αυτός είναι πολύ ευαίσθητος και μία απαλή πίεση ή ελάττωση της πιέσεως φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα της αυξήσεως ή μειώσεως της ταχύτητας αντίστοιχα.

Πρέπει να αποκτήσετε την ικανότητα να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ποδομοχλό ομαλά και είναι προτιμότερο να συνηθίσετε να τον χειρίζεσθε ακουμπώντας το τακούνι σας στο δάπεδο και χρησιμοποιώντας το πάνω μέρος του πέλματός σας για να τον πιέζετε.

 β) Ο ποδομοχλός πεδήσεως (ποδόφρενο).

Το ποδόφρενο είναι ο ποδομοχλός, που βρίσκεται στο μέσον. Τον χειρίζεσθε μόνο με το δεξί σας πόδι, για να επιβραδύνετε την κίνηση του αυτοκινήτου σας. Αυτονόητο είναι ότι, όταν με το δεξί σας πόδι πιέζετε το ποδόφρενο, δεν πατάτε ταυτόχρονα και το γκάζι. Δεν πρέπει να πατάτε απότομα το ποδόφρενο, αλλά προοδευτικά μέχρι να σταματήσει το αυτοκίνητο, εκτός βέβαια από περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποφύγετε τροχαίο ατύχημα.

Όταν πιέζετε το ποδόφρενο, τότε τα φώτα πεδήσεως (δύο ή τρία κόκκινα φώτα) πρέπει οπωσδήποτε να ανάβουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, για να πληροφορούνται οι άλλοι χρήστες του δρόμου για την επιβράδυνσή σας (φρενάρισμα).

Επειδή η ασφάλειά σας εξαρτάται από την κατάσταση των φρένων του οχήματός σας, πρέπει να τα ελέγχετε συχνά και να ανανεώνετε τακτικά το σχετικό υγρό. Για να διαπιστώνετε τις βλάβες στα φρένα του αυτοκινήτου σας υπάρχει ειδικός φωτεινός δείκτης στον πίνακα οργάνων του, που ανάβει (φωτίζεται) σε περίπτωση βλάβης (βλ. παράγρ. 1.4). Να θυμάστε ότι, εάν το ποδόφρενο υποχωρεί πάρα πολύ εύκολα, όταν τον πιέζετε, ή όταν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει προς τα δεξιά ή τα αριστερά όταν φρενάρετε, τότε είναι πολύ πιθανό τα φρένα σας να είναι φθαρμένα.

 γ) Ο ποδομοχλός συμπλέξεως (ντεμπραγιάζ).

Ο συμπλέκτης είναι ο ποδομοχλός που βρίσκεται αριστερά. Τον χειρίζεσθε μόνο με το αριστερό σας πόδι. Χρησιμοποιείται στο ξεκίνημα του αυτοκινήτου, για την αλλαγή ταχύτητας και για να σταματά το αυτοκίνητο όταν πατάτε το φρένο, χωρίς να σβήσει ο κινητήρας.

Όταν ασκούμε πίεση στον ποδομοχλό του συμπλέκτη (πάτημα προς τα κάτω), ο συμπλέκτης αποσυνδέει τον κινητήρα από το κιβώτιο ταχυτήτων [θέση αποσυμπλέξεως (σχ. 1.2)].

Σχ. 1.2

Θέση Αποσυμπλέξεως.

Όταν δεν ασκούμε πίεση στον ποδομοχλό του συμπλέκτη, τότε ο συμπλέκτης ενώνει τον κινητήρα με το κιβώτιο ταχυτήτων [θέση συμπλέξεως (σχ. 1.3)].

Σχ. 1.3

Θέση Συμπλέξεως.

Σχ. 1.4

Θέση"πατιναρίσματος".

Για να “βάλετε” ή να “βγάλετε” μία ταχύτητα στο αυτοκίνητό σας, πρέπει να γίνουν συντονισμένες κινήσεις χρήσεως του συμπλέκτη, του μοχλού ταχυτήτων και του γκαζιού· αυτά θα τα διδαχθείτε στην πρακτική εκπαίδευση.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι επειδή ο συμπλέκτης επαναφέρεται από ένα ισχυρό ελατήριο επαναφοράς, όταν πρέπει να ελευθερώσετε τον συμπλέκτη, να το κάνετε αργά και ομαλά. Όταν δε το αυτοκίνητο κινείται, αφήνετε πλήρως τον συμπλέκτη, μέχρι να χρειασθεί αλλαγή ταχύτητας.

Όπως και στον ποδομοχλό επιταχύνσεως, έτσι και σε αυτόν του συμπλέκτη, για να επιτυγχάνετε τον ομαλό χειρισμό, είναι καλύτερο να ακουμπάτε το τακούνι σας στο δάπεδο και να χρησιμοποιείτε το επάνω μέρος του πέλματός σας. Συνηθίστε, πάντως, κατά τη διαδρομή σας, και μεταξύ αλλαγών ταχυτήτων (όταν αυτές δεν είναι συχνές) αντί να έχετε το πόδι σας συνεχώς επάνω από τον ποδομοχλό, να το ακουμπάτε στο δάπεδο αριστερά του.

Κατά την πρακτική σας εκπαίδευση θα διδαχθείτε επίσης και την περίπτωση “πατιναρίσματος” (πατώντας ελαφρά το γκάζι και αυξομειώνοντας την πίεση στο συμπλέκτη σε θέσεις συμπλέξεως-αποσυμπλέξεως), που θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε για ελιγμούς με μικρή ταχύτητα, όπως για παράδειγμα κατά τη στάθμευση (σχ. 1.4).